สารสนเทศ

ข้อมูลการจัดการศึกษา จังหวัดยะลา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
     
ที่ หน่วยงาน จำนวนสถานศึกษ
  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 223
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 111
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 68
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 32
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 12
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 660
  การศึกษาในระบบ  
1 สามัญศึกษา 56
2 ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 30
  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
1 สถาบันศึกษาปอเนาะ 126
2 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 436
3 สอนศาสนาอย่างเดียว 1
4 กวดวิชา 11
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  96
1 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับอำเภอ 8
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 1
3 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 29
4 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับตำบล 58
  ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 4 ศูนย์  
  4.1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จำนวน 58 แห่ง  
  4.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล จำนวน 58 แห่ง  
  4.3 ศูนย์ดิจิตอลชุมชน  จำนวน 58 แห่ง  
  4.4 ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน  จำนวน 58 แห่ง  
  ห้องสมุดประชาชน  
   – ห้องสมุดประชาชนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง  
   – ห้องสมุดประชาชนอำเภอ จำนวน 7 แห่ง  
   – ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 1 แห่ง  
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา 1
2 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 41 จังหวัดยะลา 1
  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 7
1 อาชีวศึกษาของรัฐ 5
2 อาชีวศึกษาของเอกชน 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา 7
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 1
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1
3 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา 1
4 มหาวิทยาลัยอื่นๆ (วิทยาเขตและศูนย์ในจังหวัดยะลา) 4
  4.1 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา  
  4.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตยะลา  
  4.3 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จังหวัดยะลา  
  4.4 สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   
  กระทรวงมหาดไทย 147
1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (รร.ตชด.) 6
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  125
3 โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา 16
  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2
1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 1
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  2
1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา 1
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1
  กระทรวงวัฒนธรรม 1
1 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 1
  การศึกษาอื่นๆ 1
1 โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1
  หน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา  
1 สำนักงานครุสภาจังหวัดยะลา
2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา
  รวม 1,149 แห่ง