บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์
นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้บริหาร 061-4105012
นายพันเทพ   สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้บริหาร 089-7390563
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอาริตา  ตั้งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ 086-4893626
นายนิมิต  แก้วอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ 093-7433433
นางอัจฉรา  แก้วงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ 083-1837617
นางสาวธรรวดี  ศิริจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ 090-017-5662
นางสาววนิชตา  สุขาเขิน เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มอำนวยการ 093-638-2569
นายพิทักษ์  กิ้มหยก พนักงานขับรถ กลุ่มอำนวยการ 099-4864046
นางวิภารัตน์  ชูสีนุ่น แม่บ้าน กลุ่มอำนวยการ 085-6408850
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางชนิตา  ธรรมไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-7357740
นางรัชนก  วรวิธปิติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-8777550
นางสาวพารีซัน  ฮีแล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 084-6322889
นางสาวชิวารัตน์  มะดาเระ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 091-0482465
นางสาวจิรัชยา  เภอเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 087-3946449
นางสาวสิริวณาลัย  แวนาแว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 098-2797488
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางกนกลักษณ์  บุญปถัมถ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 088-7896130
นางอาริสา  ดวงเนตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางสาวนัสรียา  ยามา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
นายอะห์มัด  วานิสกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
จ่าสิบเอกจตุวุฒิ  ลัทธิพุทธกาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 095-6792490
นายอัซมีน  บาโง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวคัทยวรรณ  ภูพวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน 088-3989092
นายฮารีส  มาหามัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน 086-2967143
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาวอรวินท์  ชำระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 089-9857441
นางศิริลักษณ์  สุทธิพงศธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 081-9691502
นายปรีชา  สุกใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 093-5830903
นางโสภิณ  สายอ๋อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 087-5788199
นางหทัย  ศรีชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 088-3941731
นางสาวจิรภัทร  ไตรเอกภาพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 080-7101978
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอรนุช  กาญจนภูมิ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน 097-3454273
นางพยุงศรี  เย็นเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน 086-9673633