วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ยะลา เมืองแห่งการศึกษาพัฒนา สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ (Mission)
๑.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ
๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔.พัฒนาคุณภาพของประชาชนในจังหวัดยะลาให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21