แผนงานโครงการและงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ
1)  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2) การผลิต พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
3) ผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ  ที่ 21 1.ส่งเสริมวางรากฐาน ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาพื้นฐาน 1. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล สู่การปฏิบัติ       82,000 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ 2.พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560     234,300 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 2.เสริมสร้างภาพลักษณ์ระบบการจัดการศึกษา ให้ทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่น ติดตามดูแลนักเรียนทุน ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)       41,150 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาธิการจังหวัดยะลา       42,300 กลุ่มนโยบายและแผน
รวมงบพัฒนาการศึกษา 399,750