ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
๒.การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓.ผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
๔.พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์หลัก (Corporate Goal)
๑.สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามบริบทของพื้นที่
๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการ และให้บริการด้านวิชาชีพแก่ประชาชน
๔.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ศักยภาพในการสอนและการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
๕.พัฒนากำลังคน นวัตกรรม และงานวิจัยรองรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น