เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดตั้งตามคำสั่ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 3 ถนนอาคารสงเคราะห์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ให้ใช้อาคารคุรุสัมมนาคาร (เป็นที่ตั้งทำการอาคารชั่วคราว) และมีบุคลากรที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานครั้งแรก จำนวน 23 คน      เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ซึ่งดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นเครือข่ายตามพันธกิจของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดมอบหมาย

(2) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด

(3) สั่งการ  กํากับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(4) จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะ ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

(5) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ  ในระดับจังหวัด